Laravel

Ügyfélszolgálati rendszer, panaszügyintézés helye

Ügyfélszolgálatunkat a képzések iránt érdeklődő ügyfelek, jelentkezők, a megrendelők és a képzések résztvevői az alábbiak szerint vehetik igénybe - akár személyesen is - érdeklődés, illetve panaszügyintézés céljából:

Székhely: 7623 Pécs, Rét u. 5.
Ügyfélszolgálat címe: 7623 Pécs, Rét u. 5.
Levelezési cím: 7623 Pécs, Rét u. 5.
Telefonszám: 72/606-640
Fax: 72/606-641
Elektronikus levelezési cím: info@oktatasioldal.hu
Weblap cím: www.oktatasioldal.hu
Ügyfélszolgálat idő hétfő 08:00-16:00
kedd 08:00-16:00
szerda 08:00-16:00
csütörtök 08:00-16:00
péntek 08:00-16:00
szombat szünnap
vasárnap szünnap

Külső képzési helyszíneken az érdeklődők, jelentkezők, résztvevők kiértesítést kapnak az esetleges egyéb ügyfélszolgálat elérhetőségéről, a panaszügyintézés helyéről.
Ügyfélfogadási időben minden érdeklődőnek lehetősége van szóbeli tájékoztatást kérni a képzéseket érintő valamennyi nyilvános tudnivalóról. Szórólapokat, írásbeli tájékoztatókat is az igénylők rendelkezésére bocsát az intézmény. Elektronikus megkeresés esetén az ügyfélszolgálat hasonló módon válaszol.
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett képzések esetében a képzési programok a központi ügyfélszolgálaton tekinthetők meg.

Panaszkezelési rendszer

Az ügyfél a képző intézmény tevékenységével, mulasztásával, a képző intézmény érdekében eljáró személy tevékenységével, mulasztásával, magatartásával kapcsolatos panaszát szóban vagy írásban (személyesen vagy elektronikus úton) közölheti az intézménnyel. (Az írásbeliség követelményének levél, távirat vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.)

A szóbeli panaszt

  • Azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.
  • Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az intézmény a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
    • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ügyfélnek átadni,
    • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni (a panasz beérkezését követő harminc napon belül). A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az intézmény köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Az írásbeli panaszt az intézmény a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az intézmény indokolni köteles.

Az intézmény a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az intézmény köteles az ügyfelet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával az alábbi hatóság/felügyeleti szerv eljárását kezdeményezheti:

Engedélyezett felnőttképzés esetén:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
levelezési cím: 1085 Budapest, Baross u. 52.
www.nive.hu

Egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként megvalósuló képzés esetén:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
ügyfélfogadás és a területi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:
www.nfh.hu

A panasz fogadására és a szóbeli panasz lehetőség szerinti azonnali kezelésére az intézmény minden munkatársa jogosult. A panasz beérkezése után - amennyiben írásban történő ügyintézés szükséges - a panaszt fogadó személy értesíti az intézményvezetőt, aki intézkedik a panasz kezeléséről vagy kijelöli a panasz kezeléséért felelős munkatársat. A kijelölt felelős beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézményvezető felé a panasszal kapcsolatos ügyintézés minden fázisában. Minden dokumentált panaszt, akár írásban, akár szóban érkezett, be kell vezetni a panaszkezelési nyilvántartásba. Felelős: a panaszt fogadó munkatárs.