Laravel

"D" kategóriás vezetői engedély (Autóbuszvezető)

Aktuális képzések

Helyszín Időpont Jelentkezési határidő

Jelentkezés

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

- betöltötte a 23,5 éves kort,

- alapfokú iskolai végzettség,

- érvényes Eü- 2 – s csoportú egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolással,

- „B” és „C” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és a vezető engedély nem minősül kezdőnek.


VIZSGA FELTÉTELEI

- kitöltött jelentkezési lap

- Orvosi alkalmasságról szóló igazolás (2. csop.)

- az igazgatási szolgáltatási díjat a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.

- a jelentkező írni, olvasni tud és a 8 általános iskolai osztályt elvégezte

- A képzés/tanfolyam tanóráin legalább 90%-ban részt vett és az első vizsgatevékenységig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el.

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

- Elméleti vizsgára legkorábban a 24. életév betöltése előtt 3 hónappal bocsátható a tanuló.

- A tanfolyam/képzés igazolt teljesítése vagy annak elvégzése alól a 24/2005 (IV. 21.) GKM rendelet 4§ (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján a tanfolyammentes vizsgát tehet.

- nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud,

- megfelel a külön jogszabályokban- 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. §, 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet; meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban- 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 15. §- ban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek

Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

- Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki betöltötte a 24. életévét.

- sikeres elméleti vizsgát tett

- nem gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetén, írni, olvasni tud,

- megfelel a külön jogszabályokban- 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. §, 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet; meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban- 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 15. §- ban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek

- rendelkezik „B” és „C” kategóriás jogosítvánnyal.

- a képzés/tanfolyam által meghatározott kötelező órán (29)részt vett illetve az előírt menettávolságot (348 km) teljesítette.


Képzés díja

214 000Ft

A képzés díját rendezheti átutalással a Pannon Oktatási Központ Kft. Takarékbank Zrt.-nél vezetett: 50800111-15556291-00000000 számú számlájára, vagy személyesen az irodánkban.

Vizsga díja

35 600Ft

Képzési tematika, tananyagegységek


Milyen tananyagegységeket kell teljesíteni?

Elmélet: tanórák időtartama 45 perc

Közlekedési alapismeretek 8

Járművezetés elmélete 5

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 5

A tanfolyam/képzés gyakorlati része a sikeres elméleti vizsga után kezdődik.

Gyakorlat: tanórák időtartam 50 perc

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 6

Vezetési gyakorlat – alapoktatás 6

Vezetési gyakorlat – főoktatás

minimálisan 17 óra városi forgalomban,

minimálisan 4 óra országúti forgalomban,

minimálisan 2 óra hegyvidéki vezetéssel. 


Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk: 

- A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A vizsgaigazolást elektronikus úton továbbítani kell az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

- „Az első vezetői engedély kiadására, vagy az új kategória és kombinált kategória bejegyzésére és a vezetői engedély cseréjére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani.

Az ügyintézéshez szükséges okmányok

- Új, kezdő vezetői engedély esetén a kérelemhez csatolni kell:

o az egészségügyi alkalmassági véleményt,

o a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

- Csere, illetve új kategória megszerzése esetén a kérelemhez csatolni kell:

o a kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyt,

o az egészségügyi alkalmassági véleményt,

o a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.”


A közúti elsősegélynyújtó tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos információk:

- A Képző a képzés keretében közúti elsősegély nyújtó tanfolyamot is szervez a közúti elsősegélynyújtási ismeretekről szóló igazolás megszerzése érdekében.

- A tanfolyam díja: 8000 Ft/fő

- „Közúti elsősegélynyújtó vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervez:

o előzetesen (személyesen vagy telefonon) az adott vizsgára jelentkezett,

o a vizsga helyszínén és időpontjában, a vizsgabizottságnak leadja a

 kitöltött Jelentkezési és nyilvántartó lapot,

 vizsgadíj befizetését igazoló dokumentumot,

o arcképes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát

o Ha a vizsgázó, a vizsgára jelentkezés során, a

• 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti súlyos mozgássérültséget igazoló, háziorvos által kiállított orvos-szakértői véleményt, vagy

• a 141/2000. (VII.9.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti súlyos fogyatékosság meglétét igazoló, az OOSZI I. fokú orvosi bizottsága által kiadott Hatósági Bizonyítvány hiteles másolatát tudja nyújtani,

o a Magyar Vöröskereszt által - 2015. évben, vagy azt követően - átadott Életmentő Érdemrenddel rendelkezik,

akkor a vizsgadíj befizetése alól mentesül.

Visszalépés, megbetegedés, hiányzás

o Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, és továbbra is vizsgát kíván tenni, akkor jelentkezése másik egyeztetett vizsgára kerül átvezetésre.

o Ha a vizsgázó nem jelenik meg (azon a vizsgán melyre jelentkezett), akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetését követően jelentkezhet.

A vizsgázó mentesül a vizsgadíj ismételt befizetése alól, ha:

• 10 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja távolmaradásának okát,

• akadályoztatását bejelenti/bejelenteti és azt a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül, vagy igazoltan tartós akadályoztatása megszűnését követően 8 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja,

• legkésőbb a vizsga jegyzőkönyv lezárásáig jelzi a megyei jelentkezési elérhetőségen és kéri vizsgaidőpontjának módosítását,

• rendkívüli esetben (pl.: természeti katasztrófa) méltányosságból.

o Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, és egyben nyilatkozik arról, hogy eláll a vizsgától, igény esetén a befizetett vizsgadíj – az ügyintézési költséggel csökkentett - összege visszatéríthető.

o Az ügyintézési költség összege a mindenkori vizsgadíj 15%-át teszi ki.

- Vizsgadíj: 6850 Ft/fő”

- A Magyar Vöröskereszt számlájára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év elteltével elévül, ezután vizsgázni csak a mindenkor aktuális vizsgadíj újbóli befizetése után lehet.

- Az elsősegélynyújtó vizsga teljesítése nem szükséges, amennyiben 1984. január 1-je után bármilyen kategóriában vezetői engedélyt szerzett.


A tantárgyak hallgatása és vizsgázás alóli felmentések:

a) A „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból

- Bármely egyetemen, főiskolán szerzett: gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél; gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél; gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél; szakirányú műszaki oktatói oklevél.

- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett: harcjármű üzemben tartó szakos oklevél; katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;gépjármű technikus tiszti képesítés; harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

- „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi): közúti járműgépész; közlekedésgépész; gépjármű-technikai; gépjárműüzemi; mezőgazdasági gépész; mezőgazdasági gépjavító; építőgépész; gépjárművezető és -karbantartó.

- Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány: autószerelő; anyagmozgatógép-szerelő; építőgép-szerelő; mezőgazdasági gépszerelő; gépjárművezető és -karbantartó; mezőgazdasági gépész; fakitermelési gépkezelő; állattartó telepi gépész; kertészeti gépész; növénytermesztő gépész; erdőgazdasági gépész; mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető; mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.


Választható tansegédletek:

KRESZ – A közúti közlekedés szabályai és a legfontosabb kiegészítő rendeletek 

A járművezetői vizsga tesztkérdéseinek gyűjteménye

Hornyák István Ph.D.: Elsősegélynyújtás mindenkinek 

Duka Gyula - Keller Ervin - Dr. Kiss István - Takács Ferenc - Virágh Sándor

Tehergépkocsi- és autóbuszvezetők kresz tankönyve - A C1, C, D1, D, C1+E,, C+E, D1+E, D+E kategóriás járművezetői vizsgákhoz 

Autóbuszvezetés – európai szinten I-II-IIIAz engedélyező hatóság megnevezése:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Elérhetőség: 06- 1/814-1818, kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.huJelentkezzen most a képzésre!

Ne hagyja ki, jelentkezzen képzésünkre még ma. Nem fogja megbánni!